31
Жов

У Сумах під час зйо­мок про­ек­ту «Тут наша зем­ля» вчи­не­но напа­ди на жур­налістів теле­ка­на­лу «НАШ».

Відкрите пере­слі­ду­ван­ня, за без­діяль­но­сті пра­воохо­рон­них органів, здійс­ни­ли понад 50 осіб без роз­пізна­валь­них зна­ків із сим­волікою пра­во­ра­ди­каль­них організацій.

Радикали напа­ли на жур­налістів, які пра­ц­ю­ва­ли в місті, бло­ку­ва­ли вста­нов­ле­ний у цен­трі Сум екран та пош­ко­ди­ли тех­ніку телеканалу.

«Я завжди пишав­ся коман­дою ТК «НАШ» та сьо­год­ні також є під­ста­ви для гор­до­сті за наших жур­налістів, ведучих, опе­ра­торів, які пока­за­ли країні реаль­ність, яка нас ото­чує. Ризикуючи своєю без­пе­кою, не хова­ю­чись і абсо­лют­но без­страш­но, розу­мі­ю­чи, що полі­ція не стане на їхній захист, вони про­до­в­жу­ва­ли вико­ну­ва­ти свою робо­ту. Ви – най­кра­щі. Водночас мені сьо­год­ні гір­ко за дер­жа­ву, в якій немає поряд­ку та не пра­ц­ю­ють зако­ни. За вла­ду, яка нама­гаєть­ся втри­ма­ти­ся у своїх кріс­лах, вда­ю­чись до керо­ва­но­го свавіл­ля», — заявив лідер НАШИХ Євгеній Мураєв.

Політична пар­тія «НАШІ» вима­гає об’єк­тив­ної реак­ції пред­став­ни­ків пра­воохо­рон­них органів у Сумській області, керів­ництва МВС України, комі­те­ту Верховної ради з питань сво­бо­ди сло­ва та Національної ради з питань теле­ба­чен­ня та радіомовлення.