Політична партія «Наші» і її лідер Євгеній Мураєв
18
Сер

Дніпропетровська регіо­наль­на органі­за­ція Політичної пар­тії «Наші» пові­дом­ляє, що о 10 год. 30 хв. 20 верес­ня 2020 року за адре­сою: м.Дніпро, вул. Артеківська, буд. 12, кв. 4, буде про­ве­де­но Загальні збо­ри Дніпропетровської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «НАШІ» з метою вису­нен­ня кан­ди­датів у депу­та­ти Зеленодольської місь­кої ради Криворізького рай­о­ну Дніпропетровської області від Політичної пар­тії «НАШІ» на пер­ших вибо­рах депу­татів сільсь­ких, селищ­них, місь­ких рад тери­торіаль­них гро­мад і від­по­від­них сільсь­ких, селищ­них, місь­ких голів, що від­бу­дуть­ся 25 жовтня 2020 року.

Телефон для отри­ман­ня довід­ко­вої інфор­ма­ції: +3 8 050 454 37 63.

ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ 

пред­став­ни­ків засобів масо­вої інфор­ма­ції на Загальних збо­рах Дніпропетровської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «НАШІ» 20 верес­ня 2020 року

Акредитації на Загальні збо­ри Дніпропетровської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «Наші» під­ля­га­ють усі без винят­ку пред­став­ни­ки віт­чиз­ня­них і закор­дон­них засобів масо­вої інфор­ма­ції, в тому числі й тех­ніч­ний пер­со­нал телерадіокомпаній.

Акредитацію для участі мож­ли­во прой­ти до 19 верес­ня 2020 року шля­хом пода­чі офі­цій­но­го листа від редак­ції на елек­трон­ну пошту: berez1970@i.ua.

Увага керів­ництва телекомпаній!

Для без­пе­реш­код­но­го про­не­сен­ня до при­мі­щен­ня, в яко­му будуть від­бу­ва­ти­ся Загальні збо­ри  Дніпропетровської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «Наші», апа­ра­ту­ри та облад­нан­ня, необ­хід­них для органі­за­ції пря­мо­го ефі­ру, про­хан­ня зазда­ле­гідь пода­ти заяв­ку з переліком від­по­від­ної техніки.

Примітка. 

Загальні збо­ри  Дніпропетровської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «Наші», які скли­ка­но для прий­нят­тя рішен­ня про вису­ван­ня кан­ди­датів у депу­та­ти Зеленодольської місь­кої ради Криворізького рай­о­ну Дніпропетровської області від Дніпропетровської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «НАШІ» на пер­ших вибо­рах депу­татів сільсь­ких, селищ­них, місь­ких рад тери­торіаль­них гро­мад і від­по­від­них сільсь­ких, селищ­них, місь­ких голів, що від­бу­дуть­ся 25 жовтня 2020 року, від­бу­дуть­ся о 10 год. 30 хв. 20 верес­ня 2020 року за адре­сою: м.Дніпро, вул. Артеківська, буд. 12, кв. 4.

Вхід жур­налістів до зали, в якій від­бу­ва­ти­му­ть­ся Загальні збо­ри Дніпропетровської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «НАШІ» – від­по­від­но до спис­ків, скла­де­них на під­ставі отри­ма­них листів від редак­цій, й за наяв­но­сті доку­мен­та, що засвід­чує особу.

Під час кон­тро­лю охо­ро­на може перевіря­ти функ­ціо­наль­ні яко­сті дик­то­фонів, камер та інших тех­ніч­них засобів, необ­хід­них для роботи.Телефон для дові­док:  +3 8 050 454 37 63.