12
Жов

Регіональна органі­за­ція політич­ної пар­тії НАШІ тепер зна­хо­дить­ся за адре­сою: Харків, вул. Чернишевська, 13, на 8‑му повер­сі, офіс 888 (БЦ “Ліра”)/

Контактні теле­фо­ни:

• 095 494 5555

• 067 943 5555

• 073 599 5555

Звертаємо ува­гу, що в хар­ківсь­ко­му офісі НАШИХ мож­на буде отри­ма­ти без­ко­штов­ну юри­дич­ну допо­мо­гу та консультації.

Чекаємо всіх, хто гото­вий ста­ти чле­ном коман­ди Євгенія Мураєва та кому небай­ду­же май­бут­нє нашої країни! 

Попередній матеріал