20
Вер

Голова політра­ди пар­тії «НАШІ» Олександр Долженков, в рам­ках про­ек­ту «Тут наша зем­ля», відві­дав Умань.

«Низькі пен­сії, дорож­не­ча кому­наль­них послуг, робочі міс­ця, ремонт доріг — ці про­бле­ми акту­аль­ні для біль­шо­сті міст. І Умань — не виня­ток. Сьогодні ми спіл­кує­мо­ся з меш­кан­ця­ми міста, відві­дує­мо най­більш зна­ко­ві міс­ця, зби­рає­мо про­бле­ма­ти­ку і разом з людь­ми буде­мо шука­ти шля­хи вирі­шен­ня наболі­лих питань. Тому що тут — наші люди і наша зем­ля!», — гово­рить голо­ва політра­ди НАШИХ Олександр Долженков.

В рам­ках про­ек­ту «Тут наша зем­ля» ліде­ри політич­ної пар­тії мають намір об’їхати різ­ні міста України, про­ве­сти зустрічі з людь­ми, зібра­ти дум­ки і об’єд­на­ти людей під єди­ної Формулою краї­ни, яка буде пре­зен­то­ва­на 7 листопада.