26
Вер

В рам­ках про­ек­ту «Тут наша зем­ля», коман­да НАШИХ відві­да­ла неофі­цій­ну сто­ли­цю Бессарабії — місто Ізмаїл.

«В Ізмаїлі живе понад 35 націо­наль­но­стей та в них немає кон­флік­тів на мов­но­му, чи будь яко­му іншо­му грун­ті! Вони ходять до різ­них цер­ков, роз­мо­в­ля­ють різ­ни­ми мова­ми, але живуть в мирі та пова­жа­ють один одно­го. А головне — демон­стру­ють пра­виль­ний при­клад політи­кам, для яких рито­ри­ка роз­ко­лу сус­піль­ства ста­ла голов­ною зброєю в політич­ній бороть­бі. Взаємоповага та вза­є­мо­ро­зу­мін­ня — те, що потріб­но нашій країні і те, чому мож­на та потріб­но повчи­ти­ся у меш­кан­ців муль­ти­куль­тур­но­го Ізмаїла!» — роз­по­вів політо­лог, член нашої коман­ди Олександр Лазарєв в рам­ках туру «Тут наша земля».

«Надзвичайно ціка­вий регіон, з унікаль­ним етніч­ним і куль­тур­ним різ­но­маніт­тям — біль­ше 30 націо­наль­но­стей — україн­ці, росія­ни, бол­га­ри, мол­да­ва­ни, євреї, гагау­зи — абсо­лют­но мир­но і друж­но живуть поруч один з одним, пова­жа­ю­чи і пам’я­та­ю­чи свою спіль­ну історію і особ­ли­во­сті куль­ту­ри. Ізмаїл — дзер­ка­ло краї­ни. Це при­клад того, як потріб­но жити всім україн­цям, неза­леж­но від політи­ків, які нама­га­ють­ся нас штуч­но розді­ли­ти Упевнений, що колек­тив НАШого, допо­мо­же вам це зро­зу­міти і дасть мож­ливість поба­чи­ти Україну іншою. Справжньою», — каже лідер політич­ної пар­тії «НАШІ» Євгеній Мураєв.

Попередній матеріал