03
Жов

Херсонська область ста­ла п’я­тим пунк­том нашо­го вели­ко­го туру «Тут наша земля»!

Ми поба­чи­ли та пока­за­ли всій країні, яке потужне місто Херсон! Його пра­цьо­ви­тих людей, його вели­чез­ний про­ми­сло­вий потен­ціал, його героїч­ну історію.

«Безумовно, як і в інших містах, тут дуже бага­то про­блем. Найсерйозніша — ми пере­ста­ли гово­ри­ти один з одним та чути один одно­го. Нас поді­ли­ли на «біло-блакитних», «пома­ран­че­вих», «зеле­них», а з України зро­би­ли полі­гон для роз­ко­лу та інстру­мент політич­ної бороть­би. Це все пусте. Потрібно ста­ви­ти інші пріо­ри­те­ти, бачи­ти інші гори­зон­ти та ство­рю­ва­ти інше май­бут­нє для наших дітей!», — гово­рить лідер НАШИХ за пер­ши­ми під­сум­ка­ми наси­че­ної поїзд­ки в Херсонську область.

Після зустрі­чей з горо­дя­на­ми, Євгеній Мураєв побу­вав на суд­но­ре­монт­но­му заводі.

«З 40 тисяч зараз тіль­ки 1 тися­ча пра­ців­ни­ків, немає замо­в­лень на будів­ниц­тво і вижи­ва­ти дово­дить­ся тіль­ки за раху­нок ремон­ту. В нашо­му про­ек­ті «Тут наша зем­ля» при­ї­ха­ли на це флаг­мансь­ке під­при­єм­ство, яке є най­біль­шим в Україні і одним з най­біль­ших в світі. І для того, щоб завод повер­нув­ся на колиш­ні вироб­ни­чі потуж­но­сті, тре­ба зов­сім неба­га­то часу. Але це немож­ли­во без гра­мот­ної дер­жав­ної політи­ки — піль­го­вих умов кре­ди­ту­ван­ня, спе­ціаль­них подат­ко­вих режи­мів, ефек­тив­ної інве­сти­цій­ної політи­ки і, зви­чай­но ж, держ­за­мо­в­лен­ня», — під­крес­лив лідер НАШИХ.

Для цьо­го ми і пої­ха­ли по країні — щоб органі­зу­ва­ти загаль­но­на­ціо­наль­ний діа­лог та ста­ти локо­мо­ти­вом гран­діоз­них змін в країні!

«Друзі, я вірю і знаю, що все нала­го­дить­ся вже най­б­лиж­чим часом. Україна — бага­та краї­на, своєю історією, своїм потен­ціа­лом, а головне — людь­ми. Разом з Вами роз­ро­би­мо нову фор­му­лу краї­ни і обо­в’яз­ко­во повер­не­мо її велич», — заявив Євгеній Мураєв на Херсонщині.