12
Вер

Майже 1000 кіло­мет­рів шля­ху до доне­ць­ко­го Приазов’я!

Багато хто при­їж­д­жає сюди до моря, але насправ­ді голов­на цін­ність цієї зем­лі — пра­цьо­ви­ті й чес­ні люди, які між «виї­ха­ти» або «зали­ши­ти­ся» вибра­ли Україну!

«Бойові дії, робочі міс­ця, зар­пла­ти та пен­сії, тари­фи та суб­сидії, ціни та нере­алі­зо­ва­ний тури­стич­ний потен­ціал — про це гово­рять май­же всі міс­цеві меш­кан­ці. А головне, в кож­но­му сло­ві – недо­ві­ра до вла­ди, роз­ча­ру­ван­ня і навіть від­чай, коли потріб­но доби­ти­ся спра­вед­ли­во­сті», — гово­рить лідер «НАШИХ» Євгеній Мураєв, який разом с коман­дою, про­до­в­жує зустрічі у різ­них регіо­нах України в рам­ках про­ек­ту «Тут наша земля».

Влада не тіль­ки само­усу­ну­ла­ся від всіх цих про­блем, вона своїм політич­ним рішен­ням ска­су­ва­ла тут міс­цеві вибо­ри, поз­ба­вив­ши людей пра­ва голосу.

Образа на поса­дов­ців з «київсь­ких кабі­нетів» від­чу­ваєть­ся і в роз­мо­вах етніч­них греків. Саме вони засну­ва­ли пер­ші посе­лен­ня в Донецькій області, але вла­да «забу­ла» вне­сти їх в закон про корін­ні наро­ди. Хоча в Приазов’ї — це май­же 70% населення.

Україна — клас­на, муль­ти­куль­тур­на, різ­но­маніт­на і дуже бага­та краї­на. І всіх нас об’єд­нує те, що тут — наша земля!

Дивіться всі сві­жі відео в ефірі теле­ка­на­лу «НАШ» та  за хеш­те­гом тут_наша_земля на YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCz7ttPTNO_S1PS9rNsCt_iA

Наступний матеріал