09
Кві

Згідно з резуль­та­та­ми опи­ту­ван­ня соціо­ло­гіч­ної групи «Рейтинг» за політич­ну пар­тію «НАШІ» на май­бут­ніх пар­ла­ментсь­ких вибо­рах гото­ві про­го­ло­су­ва­ти 3,5% вибор­ців, які визна­чи­ли­ся, що візь­муть участь у голосуванні.

Дослідження також пока­за­ло, що на пре­зи­дентсь­ких вибо­рах в Україні за Євгенія Мураєва гото­ві від­да­ти свої голо­си 4,6% виборців.

Опитування про­во­ди­ло­ся серед насе­лен­ня України у віці від 18 років і стар­ше у всіх регіо­нах, крім тимча­со­во оку­по­ва­них тери­торій Криму та Донбасу. Вибірка репре­зен­та­тив­на за віком, стат­тю та типом поселення.

В опи­ту­ван­ні бра­ли участь 2 500 респон­ден­тів. Помилка репре­зен­та­тив­но­сті дослід­жен­ня з довір­чою ймо­вір­ністю 0,95: не біль­ше 2,0%. Терміни про­ве­ден­ня: 6–7 квіт­ня 2021.

Дивитися дослід­жен­ня повністю.