05
Вер

Лідер «НАШИХ» Євгеній Мураєв роз­по­чав поїзд­ку міста­ми України з обго­во­рен­ням нової фор­му­ли країни.

Проект «Тут наша зем­ля» стар­ту­вав у Змієві Харківської області.

«Проблеми в Змієві – лак­му­со­вий папіре­ць для України. Тому що з цими нега­раз­да­ми сти­ка­ють­ся май­же в кож­но­му неве­ли­ко­му місті в будь-якій області. Ціни на рин­ку — непо­мір­ні для багатьох, м’я­со – вже рід­кість на столі у людей, тари­фи зжи­ра­ють зар­пла­ту, суб­сидії у людей заби­ра­ють. Доки нам зами­лю­ють очі каз­ка­ми про фік­со­ва­ну ціну на газ, у Змієві ціні за тися­чу кубів збіль­ше­но до 20 тисяч гри­вень», — заявив лідер «НАШИХ» Євгеній Мураєв.

Лідер «НАШИХ» зустрі­чав­ся з меш­кан­ця­ми, разом з ведучи­ми «НАШОГО» від­пра­ви­вся на міс­це­вий ринок, щоб дізна­ти­ся реаль­ні ціни та порів­ня­ти їх у інших містах.

Також Євгеній Мураєв інспек­ту­вав об’єк­ти інфра­струк­ту­ри міста – поло­го­вий буди­нок, спор­тив­ну шко­лу сам­бо, міс­це­ву амбу­ла­торію. Після чого лідер «НАШИХ» зібрав містян за загаль­ним сто­лом, щоб обго­во­ри­ти, яким чином вий­ти з кри­зи у країні і як кожен змо­же допо­мог­ти у своїй сфері роботи.

«Нас не повин­но ціка­ви­ти, що коїть­ся у голо­вах тих, хто не бачить цих «покра­щень». Нам важ­ли­во самим захи­ща­ти себе і чіт­ко розу­міти — Україна увій­ш­ла в кру­те піке. Нам потріб­на нова фор­му­ла краї­ни та новий план роз­вит­ку. У рам­ках нашо­го про­ек­ту «Тут наша зем­ля» ми побу­ває­мо у різ­них містах краї­ни, поспіл­кує­мо­ся із сот­ня­ми про­стих людей та вибу­дує­мо свою фор­му­лу краї­ни. А головне — буде­мо пра­ц­ю­ва­ти над цим разом!», — під­крес­лив лідер «НАШИХ».