17
Жов

Сходили на ринок, відві­да­ли два вели­кі під­при­єм­ства та почу­ли, чим живе місто у Миколаївській області. Про що гово­рять люди?

Перша та голов­на про­бле­ма – непідй­ом­на ціна на газ. Люди в очіку­ван­ні нових платі­жок, а про­ми­слов­ці вже отри­ма­ли від поста­чаль­ни­ка ціну в 40 тисяч гри­вень за тися­чу кубів газу. Як вижи­ва­ти­муть під­при­єм­ства, ще й в умо­вах закри­тих рин­ків збу­ту, коло­саль­но­го кад­ро­во­го голо­ду та від­сут­но­сті дер­жав­ної під­т­рим­ки – вла­да від­по­ві­дей не дає.

«В резуль­таті, вироб­ництва на межі вижи­ван­ня та міс­ця­ми на чисто­му ентузіаз­мі, доки політи­ки пере­кри­ва­ють їм рин­ки збу­ту та вига­ду­ють нові подат­ки. Які, нага­даю, самим до при­хо­ду до вла­ди, не дуже подо­ба­ло­ся пла­ти­ти. Від поба­че­но­го стає зро­зу­мі­ло, в наскіль­ки мас­штаб­ну кри­зу нас загна­ли і яким має бути вихід — це насам­пе­ред еко­но­міч­ні пріо­ри­те­ти у зов­ніш­ній політи­ці. Без кри­ча­лок на вули­цях та шан­та­жу вла­ди з боку ради­каль­них мен­шин», — каже лідер НАШИХ Євгеній Мураєв.

Миколаївську область ми поба­чи­ли дійс­но різ­ною. І навіть у тако­му щіль­но­му гра­фіку встиг­ли побу­ва­ти в унікаль­но­му музеї ракет­них військ, спла­ви­ти­ся Мігейськими поро­га­ми і спро­бу­ва­ти най­с­мач­ні­ше згу­щене моло­ко міс­це­во­го вироб­ництва. А все це дає передусім надію.

«У нас чудо­ва краї­на і нам під силу зро­би­ти кра­ще! Для цьо­го потріб­на нова фор­му­ла краї­ни, яку ми разом вті­ли­мо у жит­тя!» – ска­зав Євгеній Мураєв.

Дякую, Первомайську! Було дуже цікаво!