Назва отри­му­ва­ча: Політична пар­тія «Наші»

ЄДПРОУ: 39660969

Банк отри­му­ва­ча: ПАТ «Первый укра­ин­ский меж­ду­на­род­ный банк»

Розрахунковий раху­нок в бан­ку UA: UA753348510000000002600587496

МФО бан­ку 334851

Призначення пла­те­жу: Внесок на під­т­рим­ку пар­тії від ( Документ, сфор­мо­ва­ний за резуль­та­та­ми такої бан­ківсь­кої опе­ра­ції, пови­нен місти­ти інфор­ма­цію про пріз­ви­ще, ім’я та (за наяв­но­сті) по бать­ко­ві, міс­це про­жи­ван­ня, реєстра­цій­ний номер облі­ко­вої карт­ки плат­ни­ка подат­ків або іден­ти­фіка­цій­ний номер згід­но з Державним реєстром фізич­них осіб – плат­ни­ків подат­ків та іншихобов’язкових пла­те­жів (щодо осіб, які через свої релі­гій­ні пере­ко­нан­ня від­мо­ви­ли­ся від прий­нят­тя реєстра­цій­но­го номе­ра облі­ко­вої карт­ки плат­ни­ка подат­ків та пові­до­ми­ли про це від­по­від­ний кон­тро­лю­ю­чий орган і мають від­міт­ку в пас­пор­ті, – номер та (за наяв­но­сті) серію пас­пор­та гро­ма­дя­ни­на України, в яко­му про­став­ле­но від­міт­ку про від­мо­ву від одер­жан­ня іден­ти­фіка­цій­но­го номе­ра чи номе­ра пас­пор­та із запи­сом про від­мо­ву від прий­нят­тя реєстра­цій­но­го номе­ра облі­ко­вої карт­ки плат­ни­ка подат­ків в елек­трон­но­му без­кон­такт­но­му носії), дату народ­жен­ня, при­зна­чен­ня платежу)