14
Лис

Гарне місто з бага­тою історією, над­зви­чай­ною архі­тек­ту­рою та вели­чез­ним тури­стич­ним потен­ціа­лом. Ми поба­чи­ли леген­дар­ну Кіровоградську колек­цію скіф­сь­кої скульп­ту­ри, побу­ва­ли у заповіднику-музеї Карпенка-Карого та ака­де­міч­но­му музично-драматичному театрі.

Але ні гар­на пого­да, ні при­ва­б­ливість міста не пом’якшили тих про­блем, які хви­лю­ють міс­це­вих меш­кан­ців. А це захмар­ні тари­фи, ціни на про­дук­ти, які зрос­та­ють у гео­мет­рич­ній про­гресії, зар­пла­ти та пен­сії, вижи­ти на які, а тим біль­ше – про­го­ду­ва­ти сім’ю, сьо­год­ні неможливо.

Щоб впо­ра­ти­ся із цими викли­ка­ми, тре­ба від­род­жу­ва­ти еко­но­міку. Потрібно, щоб на міс­ці занед­ба­но­го чаву­но­ли­вар­но­го заво­ду буду­ва­ли­ся та пра­ц­ю­ва­ли нові під­при­єм­ства. А дію­чі – такі, як завод «Металіст» та під­при­єм­ство «Ельворті», не страж­да­ли від кад­ро­во­го голо­ду, неадек­ват­них цін на енер­го­носії та нее­фек­тив­ної подат­ко­вої політики.

Нам усім потріб­на “Формула краї­ни”. Команда НАШИХ та наш лідер Євгеній Мураєв пре­зен­ту­ють її зов­сім скоро!