07
Лис

Чернігів став деся­тим містом, де побу­ва­ли жур­налі­сти НАШОГО.

«Тож якщо в яко­мусь офісі очіку­ва­ли, що про­ект завер­ши­вся і жур­налістів вда­ло­ся заля­ка­ти – ви поми­ли­ли­ся. Проект три­ва­ти­ме і сьо­год­ні теле­ка­нал НАШ дав мож­ливість кож­но­му чер­ні­гів­цю роз­по­ві­сти про свої про­бле­ми, ідеї, споді­ван­ня, щоб слу­ги зеле­но­го не зга­нь­би­ли­ся. Як міні­мум, депу­та­там корис­но хоча б так дізна­ти­ся про роз­цін­ки на рин­ках і розу­міти, як живуть люди»,- про це заявив лідер НАШих Євгеній Мураєв.

Крім того, депу­та­там та міністрам корис­но дізна­ти­ся, що чор­но­биль­ці у Чернігові отри­му­ють пен­сію тро­хи біль­ше ніж 2 тисячі гри­вень. Стільки ж отри­мує мед­сест­ра онко­дис­пан­се­ру, якій піс­ля вихо­ду на пен­сію тре­ба йти зароб­ля­ти на міс­це­вий ринок. Або, напри­клад, про те, що маши­на дров, яки­ми потріб­но опа­лю­ва­ти буди­нок взим­ку, коштує вже понад 5 тисяч гривень.

При цьо­му Чернігів зали­ши­вся дуже гостин­ним, від­кри­тим, чистим і одним із най­дав­ні­ших істо­рич­них цен­трів України. Сюди справ­ді вар­то з’їз­ди­ти, щоб поба­чи­ти пра­во­слав­ні свя­тині, Антонієві пече­ри у Болдиних горах, Троїцький собор, Георгіївську церк­ву та хра­ми, історія яких сягає ран­ньої Київської Русі.

Свій вне­сок в історію Чернігова зро­би­ли і жур­налі­сти НАШого. Оскільки місто Чернігів вхо­дить до п’ятір­ки ком­форт­них, при­єд­на­ли­ся до висад­ки дерев і тепер у місті з’яви­ли­ся наші липи та кле­ни. І це важ­ли­во, якщо ми хоче­мо буду­ва­ти краї­ну, в якій ми буде­мо жити. Країну, в якій буде­мо пиша­ти­ся рів­нем жит­тя і тим, що нам вда­ло­ся подо­ла­ти най­г­либ­шу кри­зу і головне — вий­ти з того часу, який став для всіх втра­че­ним. І не забу­вай­те — тут наша земля!