Голова Політради політич­ної пар­тії «НАШІ»

Народився 26 квіт­ня 1983 року в Артемівську Донецької області. З 2000 по 2005 рік нав­чав­ся в Національній юри­дич­ній ака­де­мії ім. Ярослава Мудрого в Харкові. Отримав диплом з від­зна­кою. Кваліфікація — фахі­ве­ць в сфері пра­ва. Спеціалізація — правознавство.

З серп­ня 2005 року по листо­пад 2006 року пра­ц­ю­вав у від­ділі дер­жав­ної вико­нав­чої служ­би в Соснівському рай­оні Черкаського місь­ко­го управ­лін­ня юсти­ції на поса­ді стар­шо­го дер­жав­но­го виконавця.

Потім перей­шов на робо­ту Державної подат­ко­вої адміністра­ції в Черкаській області на поса­ду голов­но­го дер­жав­но­го подат­ко­во­го інспек­то­ра. Отримав спе­ціальне зван­ня: рад­ник подат­ко­вої служ­би III ран­гу. З 2007 по 2010 роки пра­ц­ю­вав началь­ни­ком юри­дич­но­го від­ді­лу на Канівському мас­ло­сир­за­воді в Черкаській області.

З 2010 по 2012 роки пра­ц­ю­вав юри­стом в київсь­кій ком­панії «Воропаєв та Партнери».

У 2012 році обра­ний народ­ним депу­та­том України Верховної Ради України VII скли­кан­ня. Обраний на поса­ду голо­ви під­ко­мі­те­ту з питань подат­ку на при­бу­ток під­при­ємств комі­те­ту Верховної Ради України з питань подат­ко­вої та мит­ної політики.

У 2014 році обра­ний народ­ним депу­та­том України VIII скли­кан­ня. У 2016 році обра­ний на поса­ду голо­ви під­ко­мі­те­ту з питань опо­дат­ку­ван­ня подат­ком на при­бу­ток під­при­ємств, бух­гал­терсь­ко­го обліку та з питань ціно­утво­рен­ня комі­те­ту Верховної Ради з питань подат­ко­вої та мит­ної політики.

Одружений, вихо­вує двох синів та доньку.