24
Лип

Голова політра­ди «НАШИХ» під­крес­лив, що в осно­ві зов­ніш­ньої політи­ки дер­жа­ви повин­ні бути еко­но­міч­ні інтереси.

«Економіка дуже впер­та річ. З Російською Федерацією в нас не тіль­ки най­дов­ша лінія кор­до­ну, а й тіс­ні еко­но­міч­ні зв’яз­ки — навіть незва­жа­ю­чи на ту склад­ну політич­ну ситу­а­цію, в якій ми зна­хо­ди­мо­ся. Зовнішньоторговельний обо­рот з нашим голов­ним стра­те­гіч­ним парт­не­ром — Сполученими Штатами мен­ше, ніж з Білоруссю. Коли ми буде­мо ста­ви­ти на пер­ше міс­це наші еко­но­міч­ні інте­ре­си та вибу­до­ву­ва­ти на осно­ві цьо­го бази­су наші зов­ніш­ньо­політич­ні век­то­ри — тоді не буде такої ситу­а­ції, в якій ми зараз зна­хо­ди­мо­ся», — під­крес­лив Олександр Долженков, голо­ва політра­ди політич­ної пар­тії «НАШІ» в під­сум­ко­вій про­гра­мі «П’ятниця. Вечір» на теле­ка­налі «НАШ».

За про­гно­за­ми політи­ка, до кін­ця 2024 роки ситу­а­ція з газом в Україні буде ката­стро­фіч­на. У Росії немає нія­ких зобо­в’я­зань оби­ра­ти Україну країною-транзитером газу.

Детальніше дивіть­ся в ефірі теле­ка­на­лу «НАШ» за посиланням: