07
Сер

Голова політра­ди політич­ної пар­тії «НАШІ» про­ко­мен­ту­вав заяви упов­но­ва­же­но­го із захи­сту дер­жав­ної мови Тараса Креміня, який запро­по­ну­вав всім незгод­ним з зако­ном про україні­за­цію помі­ня­ти міс­це проживання.

«Норми Конституції є нор­ма­ми пря­мої дії. І вони вхо­дять в про­ти­річ­чя з мов­ним зако­ном, який я в групі народ­них депу­татів оскар­жу­вав в Конституційному суді. Цей закон я вва­жаю некон­сти­ту­цій­ним. Тому, заяви омбуд­сме­на Креміня для мене не є авто­ри­тет­ни­ми. Він не мав пра­ва роби­ти подіб­них політич­них заяв, Кремінь пере­ви­щив поса­до­ві пов­но­ва­жен­ня. Якщо Креміня не буде звіль­не­но, політич­на від­по­ві­даль­ність за це лягає на пана Зеленського», — під­крес­лив голо­ва політра­ди «НАШИХ» в ефірі ток-шоу «П’ятниця. Вечір» на теле­ка­налі «НАШ».

За сло­ва­ми політи­ка, з 2010 року з України емі­гру­ва­ло близь­ко 10% насе­лен­ня. Причини цьо­го були най­різ­но­маніт­ні­ші — від нена­леж­но­го медич­но­го обслу­го­ву­ван­ня до низь­ко­го рів­ня освіти. І зараз дода­ють­ся ще кіль­ка умов — релі­гій­ні утис­ки та мов­на дискримінація.

Детальніше дивіть­ся у відео: