10
Жов

Кривий Ріг зустрів коман­ду про­ек­ту «Тут наша зем­ля» осін­ньою пого­дою, три­вож­ним очіку­ван­ням опа­лю­валь­но­го сезо­ну, але дуже щири­ми очи­ма людей!

Ми встиг­ли бага­то — відві­да­ти істо­рич­ний музей, міс­це­ве «мет­ро», бал хри­зан­тем, без купюр поспіл­ку­ва­ли­ся з міс­це­ви­ми меш­кан­ця­ми, зібра­ли на рин­ку тра­ди­цій­ний бор­що­вий набір та побу­ва­ли на одно­му з голов­них кому­наль­них під­при­ємств міста.

Проблеми, про які гово­ри­ли, не нові, але потре­бу­ють тер­мі­но­вих рішень:

• рефор­ма освіти, яка ста­ла справж­нім виро­ком для вчи­телів, дітей, бать­ків та всієї систе­ми серед­ньої освіти в країні;

• недо­фі­нан­с­у­ван­ня охо­ро­ни здо­ро­в’я та брак коштів на випла­ту зар­плат лікарям;

• неадек­ват­ні тари­фи та ціни на газ, які вби­ва­ють про­ми­сло­вість, дер­жав­ні під­при­єм­ства, малий та серед­ній біз­нес, а людей роб­лять заруч­ни­ка­ми май­бут­ніх бор­гів та в пер­спек­тиві, неми­ну­че, холод­них квартир.

Проблеми, про які ми гово­ри­ли — це не політич­ні тези та не спро­ба зви­ну­ва­ти­ти «слуг» в непро­фесіо­наліз­мі. Це реальне жит­тя, в яко­му живуть мільй­о­ни українців.

«Звідси, з Кривого Рогу, я в чер­го­вий раз гово­рю Зеленському, Шмигалю та всім пред­став­ни­кам вла­ди — зій­діть на зем­лю. Поїдьте в регіо­ни, подивіть­ся на реаль­ний стан справ і вирі­шуй­те про­бле­ми. Або май­те смі­ливість, при­пи­няй­те зну­ща­ти­ся над краї­ною та йдіть. Це — наша краї­на, і коли «тимча­со­ві пра­ви­телі» при вла­ді пої­дуть, ми зали­ши­мо­ся і випра­ви­мо їх помил­ки. Формула нашої краї­ни вже є, ско­ро ми її пре­зен­тує­мо і поч­не­мо втілю­ва­ти в жит­тя. Це наша зем­ля і нам тут жити!», — заявив лідер НАШИХ Євгеній Мураєв.