Мир для України

Припинення бой­о­вих дій і куль­тур­ної вій­ни, реін­те­гра­ція втра­че­них тери­торій та вста­нов­лен­ня внут­ріш­ньо­го гро­ма­дянсь­ко­го поро­зу­мін­ня. Україна — ней­траль­на поза­бло­ко­ва дер­жа­ва, суб’єкт, а не об’єкт геополітики.

Справжня незалежність

Вихід з‑під зов­ніш­ньо­го управ­лін­ня, від­мо­ва від бор­гів, нако­пи­че­них корум­по­ва­ни­ми чинов­ни­ка­ми. Реальна енер­ге­тич­на неза­леж­ність за раху­нок видо­бут­ку влас­но­го газу і вугіл­ля та роз­вит­ку атом­ної енер­ге­ти­ки. Засновані на вза­єм­ній вигоді тор­го­ві від­но­си­ни з усі­ма сусі­да­ми. Сильна армія, здат­на захи­сти­ти дер­жа­ву. Ось, що ми нази­ває­мо справж­ньою незалежністю.

Широка децентралізація

Максимум пов­но­ва­жень і біль­шість гро­шей зали­ша­ють­ся в регіо­нах. Всі про­бле­ми, пов’язані з органі­за­цією жит­тя гро­мад, вирі­шу­ють­ся на міс­це­вих рефе­рен­ду­мах, включ­но з питан­ня­ми, які ста­ви­ти пам’ятники, як нази­ва­ти вули­ці і якою мовою спіл­ку­ва­ти­ся. Права людей захи­щає муні­ци­паль­на полі­ція. У цен­трі зали­ша­ють­ся держ­мо­но­полії, дипло­матія, армія, мит­ни­ця і основ­ні орга­ни вла­ди. Усі питан­ня, що сто­су­ють­ся основ зов­ніш­ньої і внут­ріш­ньої політи­ки, вирі­шу­ють­ся на Всеукраїнському референдумі.

Міст, а не полігон

Україна істо­рич­но та гео­гра­фіч­но є най­важ­ливі­шим тор­го­вель­ним і куль­тур­ним мостом між Європою та Азією. Тому ми має­мо роз­ви­ва­ти дер­жа­ву саме як спо­луч­ну лан­ку між Сходом і Заходом — з най­к­ра­щи­ми пор­та­ми, заліз­ни­ця­ми, авто­мо­біль­ни­ми доро­га­ми та річ­ко­вим транс­пор­том. Умови Асоціації з ЄС слід пере­гля­ну­ти і змі­ни­ти, роз­ши­рив­ши мож­ли­во­сті екс­порт­них поста­вок до Європи. А тор­гу­ва­ти слід з усі­ма, з ким вигід­но. Усі питан­ня, що сто­су­ють­ся основ зов­ніш­ньої і внут­ріш­ньої політи­ки, вирі­шу­ють­ся на Всеукраїнському референдумі.

Нова індустріалізація

Створення робо­чих міс­ць — клю­чо­ва мета еко­но­міч­ної політи­ки. Побудовані наро­дом про­ми­сло­ві об’єкти слід не закри­ва­ти, а напов­ню­ва­ти новим тех­но­ло­гіч­ним змі­стом, залу­ча­ти інве­сти­ції, збіль­шу­ва­ти гли­би­ну пере­роб­ки про­дук­ції. Держава повин­на під­т­ри­му­ва­ти вироб­ни­ка і дава­ти біз­не­су мож­ливість пра­ц­ю­ва­ти за піль­го­вою систе­мою опо­дат­ку­ван­ня і звіт­но­сті. Будь-які іно­зем­ні кре­ди­ти слід залу­ча­ти тіль­ки під роз­ви­ток кон­крет­них еко­но­міч­них проектів.

Справедлива соціальна політика

Розмір пен­сії слід вста­но­ви­ти на рів­ні, не ниж­чо­му від про­жит­ко­во­го міні­му­му, а пен­сій­ний вік прив’язати до серед­ньої три­ва­ло­сті жит­тя в країні і зни­зи­ти. Громадян віком від 80 років ми про­по­нує­мо забез­пе­чи­ти без­ко­штов­ни­ми ліка­ми і звіль­ни­ти від спла­ти послуг ЖКГ. Індексація пен­сій — обов’язок дер­жа­ви, як і забез­пе­чен­ня доступ­но­го медич­но­го обслу­го­ву­ван­ня. Систему охо­ро­ни здоров’я слід буду­ва­ти нав­ко­ло здоров’я люди­ни, почи­на­ю­чи від народ­жен­ня, а для цьо­го муси­мо збе­рег­ти кіль­кість дер­жав­них клінік і не допу­сти­ти їх скорочення.

Чесні тарифи

Регульовані дер­жа­вою ціни і тари­фи слід зни­зи­ти, прив’язавши до собі­вар­то­сті. Українці мають пра­во отри­му­ва­ти газ українсь­ко­го ж видо­бут­ку, ціну на який слід фор­му­ва­ти лише з чоти­рьох ком­по­нен­тів: вит­ра­ти на видо­бу­ток; вит­ра­ти на пере­роб­ку; вит­ра­ти на транс­пор­ту­ван­ня і 10% рен­та­бель­но­сті для роз­вит­ку газо­ви­до­бут­ку. Законопроект Євгенія Мураєва No5290, що про­по­нує цю фор­му­лу, дав­но зареєст­ро­ва­но в парламенті.

Збереження української землі

Власником зем­лі в Україні може бути тіль­ки гро­ма­дя­нин України. Ми роз­ро­би­ли Закон про ринок земель сіль­госппри­зна­чен­ня, який перед­ба­чає механізм про­зо­ро­го про­да­жу наділів через Земельний банк. Однак до того, як зем­ля стане това­ром, кожен украї­не­ць пови­нен отри­ма­ти свої 2,3 гек­та­ра, на які він має пра­во за зако­ном. Державний кон­троль над цільо­вим вико­ри­стан­ням земель і непри­пу­сти­містю вис­на­жен­ня ґрун­ту слід поси­ли­ти. Продавати мож­на зем­лю, але не Батьківщину.

Історична пам’ять

У нашої краї­ни славне мину­ле і воно нале­жить нам повністю. Жодна ідео­ло­гія не може бути обов’язковою, усі гро­ма­дя­ни всіх націо­наль­но­стей нашої дер­жа­ви мають рів­ні пра­ва і мож­ли­во­сті сво­го воле­ви­яв­лен­ня. Агресивний націо­налізм як осно­ва дер­жав­ної політи­ки і спро­ба замі­ни­ти демо­кратію дик­та­ту­рою, для нас непри­пу­сти­мий. Ми висту­пає­мо про­ти нару­ги над нашою пам’яттю, зни­щен­ня пам’ятників Великої Перемоги та пере­пи­су­ван­ня історії.