02
Січ

У пер­ший день Нового року Євгеній Мураєв із сім’єю запро­сив жур­налістів НАШого, щоб під­би­ти під­сум­ки мину­ло­го року та роз­по­ві­сти про пла­ни на 2022 рік.

«Перший день ново­го року завжди потріб­но про­во­ди­ти по-новому, і обо­в’яз­ко­во у колі близь­ких та при­єм­них людей. Саме тому 1 січ­ня ми із сім’єю запро­шу­ва­ли Макса Назарова та Ангелину Пічик, готу­ва­ли м’я­со, бага­то гово­ри­ли про жит­тя та май­бут­нє, про цін­но­сті. Одним сло­вом, зро­би­ли бага­то винят­ків і обго­во­рю­ва­ли те, що зазви­чай не всти­гаєш у метуш­ні та нови­нах ефірів, що постій­но змі­ню­ють­ся», — гово­рить лідер НАШих Євгеній Мураєв.

Що з цьо­го вий­шло – дивіть­ся у відео: