23
Лют

Зараз вій­на на нашій тери­торії, це наш біль та це наші тери­торії дегра­ду­ють. А зав­дя­ки українсь­кій кар­ті світ вирі­шує свої питан­ня, в яких наших інте­ресів немає.

Усі отри­му­ють мак­си­маль­ну виго­ду лише собі і навіть із мож­ли­во­сті вели­кої еска­ла­ції кон­флік­ту, теж пла­ну­ють її отримати.

Я зали­ша­ю­ся на пози­ції, що жод­ної вели­кої вій­ни між Україною та Росією не буде. Всі кар­ти вторг­нен­ня – це метод пси­хо­ло­гіч­но­го впли­ву на українсь­ку вла­ду та еко­но­міку в країні.

Український народ хоче миру та про­цвітан­ня, а не війни.

Дорогі україн­ці, я зали­ша­ю­ся в Україні, моя роди­на тут і їха­ти не збираюся.

Хочу закли­ка­ти всіх до спо­кою та щоб не тра­пи­ло­ся, не під­да­вай­те­ся пані­ці», — заявив Євгеній Мураєв в ефірі теле­ка­на­лу НАШ.

Наступний матеріал