24
Січ

В екс­клю­зив­но­му інтерв’ю теле­ка­на­лу НАШ Євгеній Мураєв пояс­нив, що озна­ча­ють дії МЗС Великобританії, з якою метою з Києва ева­ку­ю­ють пра­ців­ни­ків посольств та чим загро­жує ажіо­таж нав­ко­ло вторг­нен­ня Російської Федерації.

Теми, що обговорюються:

00:00 Заява Британії: РФ пла­нує зро­би­ти ліде­ром у Києві Євгенія Мураєва – політик спростував;

12:55 Про рей­тин­ги кан­ди­датів у президенти;

17:40 Нагнітання ситу­а­ції нав­ко­ло України: реаль­на загро­за чи гео­політич­ні ігри вели­ких держав?;

22:20 Про ева­ку­а­цію іно­зем­них дипло­матів з України;

28:40 Про «Формулу краї­ни» та роз­кол сус­піль­ства в Україні;

38:10 Про курс України до НАТО;

43:00 Про ситу­а­цію в українсь­ких лікарнях.