06
Жов

«По-перше, необ­хід­но детальне роз­слі­ду­ван­ня та досто­вір­ні дані. Але вва­жа­ти, що це зро­бить Генпрокурор, яко­го при­зна­чає Зеленський, голо­ва ДБР або СБУ, який сам є фігу­ран­том цьо­го офшор­но­го скан­да­лу, як міні­мум неро­зум­но. Тому, якби Зеленський від­чу­вав свою право­ту та від­по­ві­даль­ність за Україну як Президент, він пови­нен все роз­кла­сти по поли­цях, сфор­му­ва­ти слід­чу комісію, куди будуть вклю­чені всі фрак­ції та головне, зро­би­ти це мак­си­маль­но швид­ко та про­зо­ро», — про це Євгеній Мураєв пові­до­мив в ефірі теле­ка­на­лу «НАШ».

За сло­ва­ми політи­ка, «опри­люд­нені матеріа­ли — це злив спец­служб, а не реальне жур­налістсь­ке роз­слі­ду­ван­ня. Інформацію спец­служб про офшо­ри про­сто легалі­зу­ва­ли через ЗМІ та жур­налі­сти ста­ли лише засо­бом достав­ки цьо­го кон­тен­ту. А Україна тепер стає повністю руч­ним інстру­мен­том для колек­тив­но­го Заходу, який може дати мож­ливість Зеленському добу­ти свій тер­мін, а потім уник­ну­ти пока­ран­ня, якщо він буде слухняним».

Крім того, на дум­ку Євгенія Мураєва, наслід­ки опри­люд­не­них доку­мен­тів торк­нуть­ся кож­но­го українця.

«Коли люди прий­шли голо­су­ва­ти за Зеленського, всі вва­жа­ли, що він чес­ний біз­не­смен, який зароб­ляв  своєю пра­цею та хариз­мою, а не виво­див дохо­ди через офшо­ри, щоб не пла­ти­ти в бюд­жет подат­ки, які йдуть на зар­плат­ню вчи­те­лям та ліка­рям, будів­ниц­тво доріг та шкіл. Зараз ми бачи­мо, як весь світ почав шпи­ня­ти за це Україну, в багатьох захід­них ЗМІ пози­ціо­ну­ють нас як краї­ну, захопле­ну олі­гар­ха­ми. По суті — це вирок, в тому числі від всьо­го інве­сти­цій­но­го світу. Цей скан­дал під­крес­лив, що нашій коруп­цій­ній країні не потріб­но допо­ма­га­ти, це позна­чить­ся на інве­сти­цій­но­му клі­маті та наших бор­го­вих зобо­в’я­зан­нях», — резю­му­вав політик.

Детальніше дивіть­ся у відео на YouTube-каналі політика:

Наступний матеріал