16
Сер

Одеська регіо­наль­на органі­за­ція Політичної пар­тії «Наші» пові­дом­ляє, що о 17 год. 00 хв. 17 верес­ня 2020 року в нежит­ло­во­му при­мі­щен­ні будин­ку №12 по вули­ці Приморській, в місті Южне, Одеської області, буде про­ве­де­но Конференцію Одеської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «НАШІ» з метою вису­нен­ня кан­ди­датів у депу­та­ти Южненської місь­кої ради Одеського рай­о­ну Одеської області, Білгород-Дністровської місь­кої ради Білгород-Дністровського рай­о­ну Одеської області та Красносільської сільсь­кої ради Одеського рай­о­ну Одеської області від Одеської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «НАШІ» на пер­ших вибо­рах депу­татів сільсь­ких, селищ­них, місь­ких рад тери­торіаль­них гро­мад і від­по­від­них сільсь­ких, селищ­них, місь­ких голів, що від­бу­дуть­ся 25 жовтня 2020 року.

Телефон для отри­ман­ня довід­ко­вої інфор­ма­ції: +3 8 0 63 642 5725.

ПОРЯДОК АКРЕДИТАЦІЇ 

пред­став­ни­ків засобів масо­вої інфор­ма­ції на Конференції Одеської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «Наші» 17 верес­ня 2020 року

Акредитації на Конференції Одеської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «Наші» під­ля­га­ють усі без винят­ку пред­став­ни­ки віт­чиз­ня­них і закор­дон­них засобів масо­вої інфор­ма­ції, в тому числі й тех­ніч­ний пер­со­нал телерадіокомпаній.

Акредитацію для участі мож­ли­во прой­ти до 16 верес­ня 2020 року шля­хом пода­чі офі­цій­но­го листа від редак­ції на елек­трон­ну пошту ishmanova1512@gmail.com

Увага керів­ництва телекомпаній!

Для без­пе­реш­код­но­го про­не­сен­ня до зали, в якій буде від­бу­ва­ти­ся Конференція Одеської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «Наші», апа­ра­ту­ри та облад­нан­ня, необ­хід­них для органі­за­ції пря­мо­го ефі­ру, про­хан­ня зазда­ле­гідь пода­ти заяв­ку з переліком від­по­від­ної техніки.

Примітка. 

Конференція Одеської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «Наші», яку скли­ка­но для прий­нят­тя рішен­ня про вису­ван­ня кан­ди­датів у депу­та­ти Южненської місь­кої ради Одеського рай­о­ну Одеської області, Білгород-Дністровської місь­кої ради Білгород-Дністровського рай­о­ну Одеської області та Красносільської сільсь­кої ради Одеського рай­о­ну Одеської області від Одеської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «НАШІ» на пер­ших вибо­рах депу­татів сільсь­ких, селищ­них, місь­ких рад тери­торіаль­них гро­мад і від­по­від­них сільсь­ких, селищ­них, місь­ких голів, що від­бу­дуть­ся 25 жовтня 2020 року, від­бу­деть­ся о 17 год. 00 хв. 17 верес­ня 2020 року в нежит­ло­во­му при­мі­щен­ні будин­ку №12 по вули­ці Приморській, в місті Южне Одеської області.

Вхід жур­налістів до зали, в якій від­бу­ва­ти­меть­ся Конференція Одеської регіо­наль­ної органі­за­ції Політичної пар­тії «НАШІ» – від­по­від­но до спис­ків, скла­де­них на під­ставі отри­ма­них листів від редак­цій, й за наяв­но­сті доку­мен­та, що засвід­чує особу.

Під час кон­тро­лю охо­ро­на може перевіря­ти функ­ціо­наль­ні яко­сті дик­то­фонів, камер та інших тех­ніч­них засобів, необ­хід­них для роботи.Телефон для дові­док +3 8 0 63 642 5725.

Попередній матеріал