19
Гру

Харків – пер­ша сто­ли­ця України, тут було збу­до­ва­но пер­ший аеро­порт, пер­ший хма­ро­чос – Будинок Державної про­ми­сло­во­сті, впер­ше роз­щеп­лене ядро ​​ато­ма. Багато років це місто, локо­мо­тив роз­вит­ку у країні з коло­саль­ним нау­ко­вим та про­ми­сло­вим потенціалом.

Ця подо­рож вияви­ла­ся особ­ли­вою. Тому що для горо­дян, які пиша­ють­ся своїм містом, зали­шаєть­ся незро­зу­мі­лим, для чого ниніш­ня вла­да пра­ц­ює тіль­ки на зубо­жін­ня людей, допус­кає таке зрос­тан­ня цін та тари­фів, не може стри­ма­ти інфля­цію та закри­ває мож­ли­во­сті для роз­вит­ку. А люди зму­шені їха­ти в сусід­ні краї­ни на заробіт­ки, щоби про­го­ду­ва­ти сім’ї.

Журналісти НАШого дали мож­ливість хар­ків’я­нам пря­мо вис­ло­ви­ти цен­траль­ній вла­ді свою дум­ку та вне­сти про­по­зи­ції, як ряту­ва­ти вироб­ниц­тво, ство­рю­ва­ти робочі міс­ця, осво­ю­ва­ти нові тех­но­ло­гії та змі­ни­ти наре­шті цю без­дар­ну політи­ку руй­ну­ван­ня країни.

Ми випра­ви­мо це разом із вами! Разом реалі­зує­мо Формулу краї­ни Євгенія Мураєва та дамо мож­ливість кож­но­му регіо­ну прий­ма­ти рішен­ня про свій бла­го­по­луч­чя та розвиток!