Лідер політич­ної пар­тії «НАШІ»

Народився 2 груд­ня 1976 року в м. Зміїв Харківської області. Навчався в Харкові: піс­ля закін­чен­ня фізико-математичного ліцею №27 всту­пив на еко­но­міч­ний факуль­тет до нині ХНУ ім. Каразіна, який в 1999 році закін­чив з від­зна­кою. Другу вищу освіту здо­був в Національному юри­дич­но­му універ­си­теті ім. Ярослава Мудрого, який закін­чив у 2014 році також з відзнакою.

З 18 років зай­мав­ся біз­не­сом, пра­ц­ю­вав на керів­них поса­дах в комер­цій­них струк­ту­рах (будів­ниц­тво, фінан­си, сільсь­ке гос­по­дар­ство, пере­роб­ка наф­то­про­дук­тів). У 2006 році Мураєв впер­ше став депу­та­том Харківської облас­ної ради V скли­кан­ня, очо­лив­ши постій­ну комісію з питань паливно-енергетичного ком­плек­су, енер­го­оща­д­жен­ня та житлово-комунального гос­по­дар­ства. 15 квіт­ня 2010 року при­зна­че­ний голо­вою Зміївської рай­дер­жад­міністра­ції, а в жовтні того ж року повтор­но обра­ний депу­та­том облради.

За час його робо­ти  Зміївщина під­ня­ла­ся з 17-го на 1‑е міс­це в облас­но­му рей­тин­гу соціально-економічного роз­вит­ку. Район був єди­ним в Україні, де зав­дя­ки реалі­за­ції про­гра­ми з рефор­му­ван­ня й роз­вит­ку житлово-комунального гос­по­дар­ства в 2012 р. у двох насе­ле­них пунк­тах була на 12,5% зни­же­на вар­тість теп­ла для населення.

У 2012 році обра­ний до Верховної Ради України за мажо­ри­тар­ним окру­гом № 181, набрав­ши 56,15% голосів вибор­ців. Очолював під­ко­мі­тет з питань зов­ніш­ньое­ко­но­міч­них зв’язків та тран­скор­дон­но­го спів­робіт­ництва Комітету Верховної Ради у закор­дон­них спра­вах. 26 жовтня 2014 року успіш­но був пере­обра­ний в пар­ла­мент по тому ж окру­гу. Є чле­ном Комітету з питань подат­ко­вої та мит­ної політи­ки. У пар­ла­мен­ті зареєст­ро­ва­но понад 160 зако­но­про­ек­тів його автор­ства, які є осно­вою про­ек­ту успіш­ної країни.

Входив до скла­ду фрак­ції Опозиційного бло­ку та Опозиційного уря­ду в яко­сті мініст­ра еко­но­міч­но­го роз­вит­ку і тор­гів­лі. Став єди­ним депу­та­том, який вий­шов із фрак­ції у зв’язку з ідео­ло­гіч­ни­ми роз­біж­но­стя­ми. Став одним із твор­ців і очіль­ни­ком політра­ди політич­ної пар­тії «ЗА ЖИТТЯ!». 21 верес­ня 2018 року ого­ло­сив про вихід з пар­тії через пере­тво­рен­ня її в комер­цій­ний політич­ний про­ект, забрав­ши з собою бага­то регіо­наль­них організацій.

«Ми ство­рює­мо пар­тію «НАШІ», в якій не буде випад­ко­вих людей. Я гото­вий ста­ти попе­ре­ду і запро­по­ну­ва­ти Україні про­ект краї­ни, яко­го в неї ніко­ли не було», – під­крес­лив він. На сьо­год­ні політич­на сила вхо­дить до всіх прохід­них рей­тин­гів соціо­ло­гіч­них служб, демон­стру­ю­чи впев­нене зростання.

Лідер пар­тії «НАШІ» Євгеній Мураєв – саме та люди­на, яка з нуля ство­ри­ла NEWSONE, най­успіш­ні­ший інфор­ма­цій­ний канал України, а піс­ля реалі­за­ції про­ек­ту став зас­нов­ни­ком і натх­нен­ни­ком теле­ка­на­лу «НАШ», най­більш висо­ко­тех­но­ло­гіч­но­го й пер­спек­тив­но­го медіа на сьо­год­ніш­ньо­му рин­ку. Він – послі­дов­ний при­хиль­ник сво­бо­ди сло­ва, при­пи­нен­ня вій­ни, виз­во­лен­ня України з‑під зов­ніш­ньо­го управ­лін­ня, роз­вит­ку еко­но­міки як голов­но­го зав­дан­ня, куль­тур­ної авто­но­мії регіонів і ство­рен­ня балан­су між вла­дою та опо­зи­цією, між гіл­ка­ми вла­ди, між Заходом і Сходом країни.

Одружений. Виховує двох синів та доньку.