27
Кві

«Питання — на чиїй тери­торії зараз йде кон­флікт? Чиї люди гинуть? Хто несе божевіль­ні еко­но­міч­ні збит­ки? Напевно, основ­ним зав­дан­ням потріб­но ста­ви­ти питан­ня — кому це потріб­но? Я маю на ува­зі, кому потріб­на зустріч — Путіну або Україні? В пер­шу чер­гу, нам. Наступне питан­ня — з чим їха­ти на цю зустріч. Безумовно, це пови­нен бути питан­ня вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­ту та миру», — про це Євгеній Мураєв заявив в ефірі теле­ка­налі« НАШ ».

За сло­ва­ми ліде­ра політич­ної пар­тії «НАШІ», «Зеленський нічо­го не вирі­шить. Куди б він вже не пої­хав. Президент роз­гу­бив той рівень довіри, який у ньо­го був. Він роз­гу­бив під­т­рим­ку тих адек­ват­них людей, які живуть в Україні — вони йому біль­ше не вірять. Він не ско­ри­став­ся момен­том і не від­пра­вив всіх ради­калів туди, де вони повин­ні бути і зараз їх всіх випус­кає на волю — від бій­ців «Торнадо» до Стерненко. І нам, нажаль, дове­деть­ся пере­жи­ва­ти цей період до тих пір поки не прий­де нова люди­на з мож­ли­во­стя­ми наве­сти поря­док все­ре­дині країни».

На YouTube-каналі Євгена Мураєва все відео ефі­ру про­ек­ту «Важливе» на теле­ка­налі «НАШ».

https://www.youtube.com/channel/UCLJL1R0I3L_jB_rxEOMzJ3A/videos