15
Гру

Про най­важ­ливі­ші теми для краї­ни лідер НАШИХ гово­рив в ефірі про­ек­ту «Важливе» з Максом Назаровим та Ангеліною Пічик. У тому числі про наслід­ки прий­нят­тя про­ек­ту зако­ну про доступ іно­зем­них війсь­ко­вих на тери­торію України для нав­чань, резуль­та­ти діа­ло­гу пре­зи­ден­тів США та РФ та внут­ріш­ньо­політич­ну ситу­а­цію в Україні.

Більш деталь­но обго­во­рю­вані теми за тайм-кодами:

00:00 Про вступ України до НАТО та кон­флікт з Росією;

06:30 Чому Україна досі не в НАТО?

09:30 Якою буде реін­те­гра­ція Донбасу?

14:10 Про союз Росії з Китаєм;

22:00 Українська вла­да у геополітиці;

24:00 Про інтерв’ю Зеленського на “1+1”;

30:30 США керу­ють Україною?

35:30 Про ней­траль­ність України;

41:45 Питання телегля­дач­ки до Євгенія Мураєва;

47:23 Про вія­ло­ві від­клю­чен­ня в Україні;

53:30 Про коруп­цію на “Великому будівництві”;

58:20 Про скан­дал із заступ­ни­ком голо­ви МВС Олександром Гогілашвілі;

01:04:40 Про мож­ливі перевибори.