09
Гру

У про­ек­ті «Важливе» лідер НАШИХ роз­по­вів, що озна­ча­ють пере­мо­ви­ни Байдена та Путіна щодо України та яки­ми будуть наслід­ки для країни.

«Коли про Україну гово­рять без України – це пов­на пораз­ка Зеленського та резуль­тат усієї його політи­ки за два з поло­ви­ною роки. І це не при­кри­ти чер­го­вим весе­лим відео та не відволік­ти новим держ­за­ко­ло­том. Наразі ми не знає­мо, про що були пере­го­во­ри Путіна та Байдена, але не сум­ні­вай­те­ся, що вони завер­ши­ли­ся не на користь України. Із двох годин зустрічі Україну мог­ли обго­во­рю­ва­ти щонай­біль­ше 10 хви­лин. Ти напа­да­ти­меш? Не буду. Слово даєш? Зуб даю. Тоді ми зні­має­мо ось це і це. Всі. Звичайно, це було ска­за­но дипло­ма­тич­ною мовою. Але суть роз­мо­ви про Україну була саме такою. А решту часу ліде­ри двох дер­жав обго­во­рю­ва­ли зов­сім інші питан­ня», — заявив лідер політич­ної пар­тії «НАШІ» Євгеній Мураєв.

За сло­ва­ми політи­ка, не тре­ба диву­ва­ти­ся, що Байден піс­ля пере­го­ворів спіл­ку­вав­ся лише з «топ-менеджерами» Європи та не знай­шов за потрібне роз­мо­в­ля­ти з пре­зи­ден­том України.

«Але ж це нон­сенс, і це необ­хід­но тер­мі­но­во міня­ти! Ми силь­на 40-мільйонна краї­на, але наша вла­да дове­ла до того, що на нашій тери­торії над­дер­жа­ви міря­ють­ся сила­ми та зне­ва­жа­ють нами. А Зеленський про­грав зараз по всіх пози­ціях, здав інте­ре­си цілої краї­ни, пере­тво­рив дер­жа­ву на без­прав­ну колонію і роз­ра­хо­вує зали­ши­ти­ся за свою зра­ду без­кар­ним», — заявив лідер НАШИХ».

Дивіться весь ефір повністю:

Теми ефі­ру за тайм-кодами:

00:00 Чи мож­на зазд­ри­ти Зеленському?

02:50 У разі насту­пу РФ на Україну Держдеп США напо­ля­га­ти­ме на зупин­ці “Північного потоку‑2”

06:15 Зеленський пози­тив­но оці­нив роз­мо­ву Байдена та Путіна;

12:50 Сенатор-республіканець про роз­мо­ву пре­зи­ден­тів США та РФ: Байден здав­ся Путіну;

17:30 Про курс України до ЄС та НАТО;

30:00 Про Мінські домовленості;

36:30 Про «чер­во­ноліній­ців»;

40:40 Про новий фор­мат пере­мов щодо Донбасу;

43:00 Після пере­го­ворів із Путіним Байден переніс дзві­нок Зеленському на 9 грудня;

46:46 Про Будапештський мемо­ран­дум та ядер­ну зброю;

49:30 Про від­но­си­ни України із сусід­ні­ми країнами;

53:00 Про пен­сії в Україні;

55:00 Про закрит­тя теле­ка­налів та закон про медіа;

56:20 Міський голо­ва Полтави потра­пив до бази «Миротворець» через сло­ва про вій­ну на Донбасі;

1:00:30 Зеленський вніс до Ради зако­но­про­ект про еко­но­міч­ний пас­порт для новонароджених.

Попередній матеріал