14
Лис

«Два роки тому ми обра­ли собі у вла­ду людей, котрі все жит­тя тан­ц­ю­ва­ли на естра­ді. А тепер чекає­мо від них дер­жав­них рішень. Так не буває!», — про це у вели­ко­му інтерв’ю жур­налістам теле­ка­на­лу «Україна24» заявив лідер політич­ної пар­тії «НАШІ» Євгеній Мураєв.

За сло­ва­ми політи­ка, «Україна – шоста у світі краї­на за запа­са­ми кори­сних копа­лин, опи­ни­лася на межі енер­ге­тич­но­го колап­су через брак газу та вугіл­ля. Вони не під­го­ту­ва­ли­ся до зими, вияви­ли­ся зов­сім не гото­ви­ми до пан­де­мії, а їхні рефор­ми, напи­сані в ковор­кін­гах та на  фуд­кор­тах, роз­тяг­нуть­ся на деся­ти­річ­чя та оста­точ­но зруй­ну­ють усе, що не встиг­ли зруй­ну­ва­ти їхні попередники».

«Україна – Богом поці­ло­ва­на краї­на. І єдине, чого їй не виста­чає, це гра­мот­на, про­фесій­на та чес­на вла­да!», — заявив Євгеній Мураєв.

Переглянути все інтерв’ю мож­на за посиланням: