14
Січ

Лідер НАШИХ про­ко­мен­ту­вав між­на­род­ну ситу­а­цію та загро­зи Україні, які зараз потра­пи­ли до поряд­ку ден­но­го всіх світо­вих інформагенств.

У вели­ко­му інтерв’ю жур­налістам теле­ка­на­лу «НАШ» Євгеній Мураєв про­аналі­зу­вав євро­ат­лан­тич­ні пер­спек­ти­ви України, про­во­ка­ції на Донбасі та робо­ту з мир­но­го вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­ту, яка вияви­ла­ся замо­ро­же­ною за Зеленського.

Також лідер НАШИХ пояс­нив, що озна­ча­ли пере­го­во­ри Байдена та Путіна, які це мати­ме наслід­ки для України та чи існує реаль­на загро­за напа­ду на нашу країну.

Детально обго­во­рю­вані теми за тайм-кодами:

00:00 Зеленський запро­по­ну­вав Байдену три­сто­рон­ні пере­го­во­ри за участю Путіна;

16:00 Про російсь­кі пас­пор­ти на Донбасі;

20:10 Про курс до НАТО;

22:00 Про еска­ла­цію на Донбасі;

25:00 Про соціаль­ну спра­вед­ливість у СРСР;

26:40 Про кон­ти­нен­тальне об’єднання;

27:40 Про події у Казахстані;

28:40 Про ней­тралі­тет України;

34:00 Про сто­сун­ки з Білоруссю;

37:00 Про зов­ніш­нє управління;

39:50 Про ймо­вір­ність напа­ду Росії;

42:00 Про про­во­ка­ції на Донбасі;

51:50 Про дефі­цит хліба;

54:30 Питання Путіну.