22
Лют

Лідер НАШИХ в ефірі теле­ка­на­лу «Україна24» про­ко­мен­ту­вав зов­ніш­ньо­політич­ну ситу­а­цію та її наслід­ки для України.

«Якщо на тери­торію Донбасу дійс­но офі­цій­но зай­дуть російсь­кі війсь­ка, то будь-який постріл у їхній бік озна­ча­ти­ме поча­ток вій­ни. А нага­даю, що за вісім років українсь­кі пре­зи­ден­ти так і не спро­мо­гли­ся назва­ти події на Донбасі вій­ною. Це було будь-що — АТО, ООС, але тіль­ки не вій­на. Бо це зов­сім інший пра­во­вий ста­тус. За визнан­ням вій­ни відра­зу слі­дує розрив дипло­ма­тич­них від­но­син та при­пи­нен­ня тор­гів­лі — це умо­ви між­на­род­но­го пра­ва. І ніх­то не був гото­вий на них йти, тому що ми повністю зале­жи­мо від поста­чан­ня російсь­ких твелів, газу, наф­ти та ще десят­ків товарів, екс­порт яких три­ває весь цей час», — заявив Євгеній Мураєв в ефірі теле­ка­на­лу «Україна24».

За сло­ва­ми політи­ка, «вис­лов­лю­ван­ня «разом нас бага­то, нас не подо­ла­ти», насправ­ді вигля­дає так, що світ від­мо­ви­вся нам допо­ма­га­ти. Весь світ від­кри­то заявив, що у пря­му кон­фрон­та­цію з Збройними сила­ми РФ всту­па­ти не буде, тому що це поча­ток третьої світо­вої. А вте­ча всіх посольств із Києва, гово­рить про одне – Київ вони вже здали».

«Тепер ми сиди­мо чекає­мо, хто кому под­зво­нить, щоб вирі­ши­ти українсь­ке питан­ня, а насправ­ді від українсь­кої вла­ди зале­жа­ло ста­неть­ся ця ситу­а­ція чи ні. І я дуже споді­ва­ю­ся, що ми поч­не­мо обго­во­рю­ва­ти та змо­же­мо знай­ти спо­сіб, як зму­си­ти українсь­ку вла­ду не допу­сти­ти широ­ко­мас­штаб­ної вій­ни», — наго­ло­сив лідер НАШИХ.

Більше новин на осо­би­сто­му YouTube-каналі Євгенія Мураєва: 

https://www.youtube.com/channel/UCLJL1R0I3L_jB_rxEOMzJ3A