19
Лис

В осно­ві «Формули краї­ни» – мир, справж­ня неза­леж­ність, змі­на всієї систе­ми вла­ди, широ­ка куль­тур­на авто­но­мія регіонів, нова інду­стріалі­за­ція, ефек­тивне та про­дук­тивне сільсь­ке гос­по­дар­ство, інно­ва­цій­на освіта, про­гре­сив­на нау­ка, резуль­та­тив­на меди­ци­на, спра­вед­ливість, закон та порядок!

«Сьогодні ми роз­по­чи­нає­мо най­важ­ливі­ший діа­лог для нашої краї­ни. Діалог про май­бут­нє, яко­го ще не було в нашій країні. Випадкові люди, які при­хо­дять у політи­ку – це наша гань­ба та кри­тич­ні помил­ки, які несуть загро­зу не лише нам, а й усьо­му світу. Тільки ті, хто змо­же пер­шим під­го­ту­ва­ти­ся та адап­ту­ва­ти­ся до нових реалій – дик­ту­ва­ти­муть свої умо­ви іншим та не будуть сто­я­ти з про­стяг­ну­тою рукою», — каже лідер політич­ної пар­тії «НАШІ» Євгеній Мураєв.

За сло­ва­ми політи­ка, «Україна має вели­чез­ні пер­спек­ти­ви — ми най­біль­ша  та най­ба­гат­ша ресур­са­ми краї­на Європи, у нас най­кра­ще гео­політичне ста­но­ви­ще на кон­ти­нен­ті, у нас пра­цьо­ви­ті люди, здат­ні на немож­ли­ве та всу­переч. Це наш ресурс, який доз­во­лить Україні ста­ти цен­тром об’єд­на­ної кон­ти­нен­таль­ної Європи. Але для цьо­го нам дове­деть­ся серй­оз­но попрацювати».

Наша краї­на має бути успіш­ною, «Формула краї­ни» у нас є!

Дивіться, вис­лов­люй­те свою дум­ку, обмі­нюй­тесь іде­я­ми та чекай­те! Євгеній Мураєв обго­во­рю­ва­ти­ме Формулу Країни у кож­но­му місті України, щоб меш­кан­ці нашої такої різ­ної, але дуже силь­ної краї­ни зно­ву мог­ли від­чу­ти, що вони роб­лять історію сьо­год­ні. Разом. І жод­но­му політи­ку не вдасть­ся нас поділити!

Час пра­ц­ю­ва­ти!

Наступний матеріал