05
Жов

Про це в ефірі про­ек­ту «Час с Головановим» заявив лідер НАШИХ Євгеній Мураєв.

За сло­ва­ми політи­ка, він без про­блем спіл­куєть­ся українсь­кою мовою, з тими людь­ми, які звер­та­ють­ся українсь­кою і це мож­на бачи­ти у всіх поїзд­ках по країні та спіл­ку­ван­ні в різ­них регіонах.

«Але коли під вигля­дом україні­за­ції насправ­ді забо­ро­ня­ють та при­ни­жу­ють пра­ва мільй­онів гро­ма­дян — це непри­пу­сти­мо. Українізація — це про­цес, в яко­му дер­жа­ва повин­на виді­ля­ти кошти на роз­ви­ток кіне­ма­то­гра­фа українсь­кою мовою, коли є про­гра­ми, що під­т­ри­му­ють видав­ниц­тво літе­ра­ту­ри, і коли теле­ка­на­лам, що ство­рю­ють украї­но­мов­ний кон­тент, дають подат­ко­ві піль­ги або сти­му­лю­ють. Але у нас всьо­го цьо­го немає. Зверніть ува­гу, що у нас навіть закон про освіту різ­ний для українсь­кої мови, євро­пейсь­ких мов та російсь­кої. Там різ­ний пере­хід­ний період», — заявив лідер НАШИХ.

На дум­ку Євгенія Мураєва, «дер­жав­ною мовою має бути українсь­ка мова. Але все, що зараз від­бу­ваєть­ся — це фор­ма нару­ги над російсь­ко­мов­ни­ми гро­ма­дя­на­ми України. І ця про­бле­ма повин­на бути вирі­ше­на за допо­мо­гою механіз­му міс­це­вих рефе­рен­ду­мів, які захи­стять пра­ва всіх гро­ма­дян краї­ни, якою б мовою вони не розмовляли».

Детальніше дивіть­ся у відео на YouTube-каналі політика:

Попередній матеріал