04
Лют

«Щоб пра­виль­но роз­в’я­за­ти зав­дан­ня, тре­ба пере­ко­на­тись, що пра­виль­но розу­мієш умо­ви. Навколо йде дуже бага­то неа­би­я­ких мір­ку­вань про те, що на нас напа­дуть та усі пере­го­во­ри у світі кру­тять­ся нав­ко­ло України. Ми чує­мо це вже вісім років. Насправді це гово­рить про вибу­до­ву­ван­ня помил­ко­вих пріо­ри­тетів та помил­ку у поста­нов­ці зав­дань», — заявив Євгеній Мураєв.

За сло­ва­ми політи­ка, «у світі зараз домо­в­ля­ють­ся про пере­роз­поділ сфер впли­ву, що озна­ча­ти­ме кіне­ць одно­по­ляр­но­сті. Україна в цьо­му про­цесі лише при­від. У США дав­но визна­чи­ли­ся із про­тив­ни­ком — це Китай, вво­ди­ти зараз санк­ції про­ти Росії, це спо­ну­ка­ти її до збли­жен­ня з Китаєм. У Росії, мабуть, теж не бачать себе при­дат­ком Китаю. Тому най­б­лиж­чим часом може йти­ся про нові кон­ти­нен­таль­ні об’єд­нан­ня, а Україні тре­ба дума­ти про своє міс­це та роль у цьо­му про­цесі. Ми має­мо шанс ста­ти май­дан­чи­ком для євразійсь­ко­го об’єд­нан­ня, а не тери­торією для гео­політич­но­го з’ясування стосунків».