17
Чер

На своїй Facebook-сторінці голо­ва політра­ди політич­ної пар­тії «НАШІ» про­ко­мен­ту­вав резуль­та­ти зустрічі пре­зи­ден­тів США та Російської феде­ра­ції в кон­тексті вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­ту на Донбасі.

«Безумовно, важ­ливість сьо­год­ніш­ньої зустрічі між пре­зи­ден­та­ми РФ та США склад­но пере­оці­ни­ти і з точ­ки зору питань, що сто­су­ють­ся України.

Як і позав­чо­ра за під­сум­ка­ми саміту держав-членів НАТО, пре­зи­дент США чіт­ко ска­зав про неми­нучість вирі­шен­ня кон­флік­ту на Донбасі виключ­но на осно­ві Мінських угод! Як сам зазна­чив Джозеф Байден, пере­го­во­ри прой­шли в кон­струк­тив­но­му рус­лі, і сто­ро­ни були нала­што­вані до спів­пра­ці з багатьох питань, що є пред­ме­том обго­во­рен­ня на зустрічі. Це натяк всім тим ура-патріотам, які наїв­но віри­ли, що і Європа, і США будуть сва­ри­ти­ся з РФ через Україну», — під­крес­лив Олександр Долженков.

«Шановні пред­став­ни­ки чин­ної вла­ди, не почи­най­те зно­ву гра­ти в цю зазда­ле­гідь про­граш­ну для вас і для всієї України гру з «трак­ту­ван­ня­ми» Мінських угод, так як в пунк­ті 9 все чор­ним по біло­му зро­зу­мі­ло напи­са­но: спо­чат­ку вибори-потім кон­троль над кор­до­ном. І так, вибо­ри мож­ли­во про­во­ди­ти під егі­дою ОБСЄ, інших між­на­род­них організацій-головне, щоб у вас було бажан­ня і політич­на воля вирі­ши­ти питан­ня зі зброй­ним кон­флік­том на Донбасі, яко­му вже пішов 8‑й рік. В іншо­му випад­ку, ми зали­ши­мо­ся сам на сам з РФ в цьо­му питан­ні, оскіль­ки всі захід­ні «парт­не­ри» про­сто від нас втом­лять­ся або США ста­нуть в пер­спек­тиві рука­ми і жит­тя­ми наших хлоп­ців вирі­шу­ва­ти свої гео­політич­ні питан­ня, вико­ри­сто­ву­ю­чи тери­торію України.

Володимир Олександрович, Вас виби­ра­ли за дану Вами обі­цян­ку досяг­нен­ня миру в Україні. Будьте вір­ні своє­му сло­ву. Вимагаємо якнай­швид­шо­го мир­но­го вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­ту на Донбасі. Вносьте про­ек­ти зако­но­дав­чих актів до Верховної Ради України, в тому числі змі­ни до Конституції України», — йдеть­ся у від­кри­то­му звер­нен­ні Олександра Долженкова.