21
Гру

«У груд­ні 2018 року було ухва­ле­но закон про перей­ме­ну­ван­ня Української пра­во­слав­ної церк­ви – абсо­лют­но дис­кри­мі­на­цій­ний та некон­сти­ту­цій­ний. Ситуація зараз незро­зу­мі­ла та може мати наслід­ки, якщо не вре­гу­лю­ва­ти це питан­ня. І я закли­каю Конституційний суд вине­сти пра­во­судне рішен­ня, ска­су­ва­ти цей закон як такий, що супере­чить прин­ци­пу нев­тру­чан­ня дер­жа­ви у внут­ріш­ні спра­ви церк­ви. Держава має забез­пе­чи­ти рів­но­прав­ність для всіх. І ниніш­ні напад­ки на най­біль­шу кон­фесію в нашій країні, які іні­ці­ю­ва­ли пред­став­ни­ки попе­ред­ньої вла­ди у своїх політич­них цілях, тре­ба негай­но при­пи­ни­ти. Нам потрі­бен мир!», — заявив голо­ва політра­ди «НАШИХ» Олександр Долженков. 

Наступний матеріал