24
Жов

Сьогодні коман­да про­ек­ту «Тут наша зем­ля» та теле­ка­на­лу «Наш» пра­ц­ю­ва­ли на Луганщині. Але керів­ниц­тво міс­це­вої військово-цивільної адміністра­ції настіль­ки зля­ка­ло­ся нашо­го при­їз­ду, що бук­валь­но закри­ва­ло всі двері — до кому­наль­них уста­нов, на під­при­єм­ства, пунк­ти про­пус­ку. Сєвєродонецьк став пер­шим містом, де нам офі­цій­но від­мо­ви­ли вста­но­ви­ти екран та поспіл­ку­ва­ти­ся з міс­це­ви­ми жителями.

«Якщо міс­цеві піша­ки Зеленського вирі­ши­ли, що так ми не змо­же­мо роз­по­ві­сти про про­бле­ми регіо­ну – вони зно­ву силь­но поми­ли­ли­ся. Люди від­кри­то і чес­но гово­ри­ли про зло­чин­ну без­діяль­ність міс­це­вої вла­ди, яка хамсь­ки ігно­рує звер­нен­ня міс­це­вих жителів, про кос­міч­ні тари­фи та ціни, про про­бле­ми з пере­ти­ном лінії роз­ме­жу­ван­ня та забор­го­ва­но­сті перед шах­та­ря­ми, про без­робіт­тя та зни­щен­ня лугансь­кої про­ми­сло­во­сті. І, звіс­но, ​​про пору­шен­ня кон­сти­ту­цій­них прав людей, у яких забра­ли пра­во голо­су»,- гово­рить лідер НАШИХ Євгеній Мураєв.

Це питан­ня, які нам потріб­но буде вирі­ши­ти, і які ста­нуть осно­вою фор­му­ли нашої краї­ни. А її ми пре­зен­тує­мо незабаром!

Дякуємо, луган­ча­ни! За Вашу смі­ливість та від­кри­тість! Ви не самі!

Тут наша зем­ля та разом ми зро­би­мо її успішною!