09
Гру

Євгеній Мураєв: «Велика угода США та Росії відбулася. Зеленський програв все!»

У про­ек­ті «Важливе» лідер НАШИХ роз­по­вів, що озна­ча­ють пере­мо­ви­ни Байдена та Путіна щодо України та яки­ми будуть наслід­ки для краї­ни. «Коли про Україну гово­рять без 

01
Гру

Розпочав роботу наш колл-центр!

Шановні друзі, пар­тій­ці, одно­дум­ці, каран­тин­ні захо­ди обме­жи­ли мож­ливість про­во­ди­ти масо­ві зустрічі, прий­о­ми та зустрі­ча­ти­ся з вами осо­би­сто. Але нам важ­ли­во мати з вами постій­ний зв’язок!

19
Лис

Євгеній Мураєв презентував «Формулу країни»

В осно­ві «Формули краї­ни» – мир, справж­ня неза­леж­ність, змі­на всієї систе­ми вла­ди, широ­ка куль­тур­на авто­но­мія регіонів, нова інду­стріалі­за­ція, ефек­тивне та про­дук­тивне сільсь­ке гос­по­дар­ство, інно­ва­цій­на освіта, 

14
Лис

Проект «Тут наша земля» триває – команда НАШИХ відвідала Кропивницький!

Гарне місто з бага­тою історією, над­зви­чай­ною архі­тек­ту­рою та вели­чез­ним тури­стич­ним потен­ціа­лом. Ми поба­чи­ли леген­дар­ну Кіровоградську колек­цію скіф­сь­кої скульп­ту­ри, побу­ва­ли у заповіднику-музеї Карпенка-Карого та ака­де­міч­но­му музично-драматичному 

13
Лис

Євгеній Мураєв: «Кожен українець винен 2 тисячі доларів за кредитами, які набрала влада»!

«Загальний держ­борг краї­ни ста­но­вить 2,4 трильй­о­на гри­вень – це біль­ше двох річ­них бюд­жетів України. Із цим потріб­но щось роби­ти — наво­ди­ти лад, роз­ви­ва­ти еко­но­міку, позбавляти 

31
Жов

Заява політичної партії «НАШІ» за фактом нападу на журналістів у Сумах

У Сумах під час зйо­мок про­ек­ту «Тут наша зем­ля» вчи­не­но напа­ди на жур­налістів теле­ка­на­лу «НАШ». Відкрите пере­слі­ду­ван­ня, за без­діяль­но­сті пра­воохо­рон­них органів, здійс­ни­ли понад 50 осіб 

24
Жов

День зачинених дверей у Сєвєродонецьку!

Сьогодні коман­да про­ек­ту «Тут наша зем­ля» та теле­ка­на­лу «Наш» пра­ц­ю­ва­ли на Луганщині. Але керів­ниц­тво міс­це­вої військово-цивільної адміністра­ції настіль­ки зля­ка­ло­ся нашо­го при­їз­ду, що бук­валь­но закри­ва­ло всі