22
Лют

Євгеній Мураєв: “Світ відмовився нам допомагати”

Лідер НАШИХ в ефірі теле­ка­на­лу «Україна24» про­ко­мен­ту­вав зов­ніш­ньо­політич­ну ситу­а­цію та її наслід­ки для України. «Якщо на тери­торію Донбасу дійс­но офі­цій­но зай­дуть російсь­кі війсь­ка, то будь-який 

04
Лют

Євгеній Мураєв на 1+1 у проекті «Право на владу» про мінські угоди

«Щоб пра­виль­но роз­в’я­за­ти зав­дан­ня, тре­ба пере­ко­на­тись, що пра­виль­но розу­мієш умо­ви. Навколо йде дуже бага­то неа­би­я­ких мір­ку­вань про те, що на нас напа­дуть та усі переговори 

24
Січ

Лідер НАШИХ прокоментував звинувачення МЗС Великої Британії та загрозу вторгнення РФ

В екс­клю­зив­но­му інтерв’ю теле­ка­на­лу НАШ Євгеній Мураєв пояс­нив, що озна­ча­ють дії МЗС Великобританії, з якою метою з Києва ева­ку­ю­ють пра­ців­ни­ків посольств та чим загро­жує ажіотаж 

14
Січ

Євгеній Мураєв: «Україна руйнується, поки Росія та США з’ясовують свої відносини»

Лідер НАШИХ про­ко­мен­ту­вав між­на­род­ну ситу­а­цію та загро­зи Україні, які зараз потра­пи­ли до поряд­ку ден­но­го всіх світо­вих інфор­ма­генств. У вели­ко­му інтерв’ю жур­налістам теле­ка­на­лу «НАШ» Євгеній Мураєв 

04
Січ

Голова політради НАШИХ про підсумки року та плани на 2022‑й

У вели­ко­му новоріч­но­му інтерв’ю голо­ва політра­ди політич­ної пар­тії НАШІ Олександр Долженков без купюр роз­по­вів про те, до чого готу­ва­ти­ся наступ­но­го року, яки­ми були резуль­та­ти реформ 

02
Січ

НАШ в гостях у Євгенія Мураєва

У пер­ший день Нового року Євгеній Мураєв із сім’єю запро­сив жур­налістів НАШого, щоб під­би­ти під­сум­ки мину­ло­го року та роз­по­ві­сти про пла­ни на 2022 рік. «Перший день 

21
Гру

Голова політради НАШИХ Олександр Долженков: «КСУ має визнати неконституційним закон про перейменування УПЦ»

«У груд­ні 2018 року було ухва­ле­но закон про перей­ме­ну­ван­ня Української пра­во­слав­ної церк­ви – абсо­лют­но дис­кри­мі­на­цій­ний та некон­сти­ту­цій­ний. Ситуація зараз незро­зу­мі­ла та може мати наслід­ки, якщо 

19
Гру

Команда проекту «Тут наша земля» разом із Олександром Лазарєвим весь день у Харкові!

Харків – пер­ша сто­ли­ця України, тут було збу­до­ва­но пер­ший аеро­порт, пер­ший хма­ро­чос – Будинок Державної про­ми­сло­во­сті, впер­ше роз­щеп­лене ядро ​​ато­ма. Багато років це місто, локомотив