НАШІ ЦІННОСТІ


“Ми запро­по­нує­мо про­ект краї­ни, яко­го у нас ніко­ли не було. Наша місія — побу­ду­ва­ти справ­ді неза­леж­ну краї­ну, роз­ви­ва­ти і поси­лю­ва­ти її еко­но­міку і фінан­со­ву систе­му, забез­пе­чи­ти умо­ви віль­но­го роз­вит­ку осо­би­сто­сті, захи­ща­ти пра­ва і сво­бо­ди люди­ни, спри­я­ти фор­му­ван­ню політич­ної дум­ки і політич­ної волі гро­ма­дян щодо будь-яких питань сус­піль­но­го жит­тя на осно­ві демо­кратії і вер­хо­вен­ства права”.
Євгеній Мураєв

Лідер політич­ної пар­тії “Наші”.

murayev.com

ФОТО

Приєднуйтесь до партії!